Privacy verklaring AVG

Privacy verklaring Vandenboschmassage

Vandenboschmassage (KvK: 58949925), gevestigd aan de Dromedarisstraat 35 te 6531 NS Nijmegen, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy verklaring willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. De handelswijze van Vandenboschmassage is vanzelfsprekend in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) welke in werking treedt op 25-05-2018.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om uw persoonsgegevens. De wetgeving brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy verklaring;
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming die nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit gebeurt middels toestemmingsformulier verwerking persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Verwerking van uw persoonsgegevens

Vandenboschmassage is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Voor een goede behandeling en een goede bedrijfsvoering is het noodzakelijk dat ik, Astrid van den Bosch, eigenaar en verwerkingsverantwoordelijke van Vandenboschmassage, gegevens van u vastleg.

Tijdens de intake noteren wij uw voornaam, tussenvoegsel, achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres (dit zijn gewone persoonsgegevens).

Als u zich aanmeldt als nieuwe cliënt, wordt een intake gedaan en wordt er een cliëntdossier aangelegd. In uw cliëntdossier worden alleen gegevens opgeslagen die met uw behandeling te maken hebben en na uw expliciete toestemming (u ondertekent het “instemmingsformulier verwerking persoonsgegevens”).

Verwerking van bijzondere persoonsgegevens.

Vandenboschmassage kan gegevens met betrekking tot uw gezondheid verwerken, indien u deze aan ons verstrekt ter uitvoering van de dienstverlening. Vandenboschmassage gaat extra zorgvuldig om met deze privacy gevoelige gegevens en verwerkt deze alleen indien deze strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de dienstverlening.

Astrid van den Bosch heeft als eigenaar van Vandenboschmassage als enige toegang tot uw cliëntdossier en is gehouden aan een wettelijke geheimhoudingsplicht.

Verstrekking aan andere partijen:

 • Vandenboschmassage geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij géén verwerkersovereenkomst hebben afgesloten;
 • Ten behoeve van de financiële administratie hebben wij met boekhouder (verwerker) de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens (uw naam en contactgegevens) te waarborgen. De boekhouder heeft eveneens een geheimhoudingsplicht.
 • Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn wij verplicht deze gegevens af te geven.
 • Wij zullen alleen uw persoonsgegevens delen met andere partijen indien u ons hier schriftelijke toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar), indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Wettelijk bepaalde bewaartermijn

Vandenboschmassage bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Vandenboschmassage heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking:

 • De website https://vandenboschmassage.nl/ maakt gebruik van een betrouwbaar SSL / HTTPS certificaat, is vrij te bezoeken en verplicht u nooit om informatie te verschaffen.
 • De website bevat hyperlinks naar andere websites die niet horen bij het domein vandenboschmassage.nl. Derhalve zijn wij niet verantwoordelijk voor de manier waarop door deze websites met persoonsgegevens wordt omgegaan. Wij kunnen daarom niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacy verklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken;
 • Vandenboschmassage verstuurt geen nieuwsbrieven, en onze website maakt geen gebruik van Google Analytics;
 • Cookies; Vandenboschmassage gebruikt alleen technische of functionele cookies. Dit zijn analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het 1e bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die Vandenboschmassage gebruikt, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert en de cookies onthouden bijv uw voorkeurinstellingen. Het gebruik van cookies biedt de mogelijkheid de website te optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen zodat deze geen cookies opslaat. Daarnaast kunt u alle eerder opgeslagen informatie via de instellingen van uw browser verwijderen;
 • De veiligheidsmaatregelen betreffen fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers (wachtwoorden, gebruikersnaam, spy ware, virusscanner);
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens (externe harde schijf) om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Wij testen en evalueren regelmatig al onze veiligheidsmaatregelen.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van de verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren (kopie van uw identiteitsbewijs) voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten of vragen

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan verzoeken wij u direct met ons contact op te nemen. Mochten wij er samen niet uitkomen dan kunt u een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor onze privacy verklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website (www.vandenboschmassage.nl) worden gepubliceerd. De laatste wijziging heeft plaatsgevonden op 5 februari 2019.

Contactgegevens

Vandenboschmassage 

Mevrouw Astrid van den Bosch (eigenaar)

Dromedarisstraat 35, 6531 NS NIJMEGEN

E-mail: vandenboschmassage@gmail.com

Tel: 06-17547390