Privacy verklaring

Vandenboschmassage (KvK: 58949925), gevestigd aan de Groenestraat 294, 6531 JC te Nijmegen, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy verklaring willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. De handelswijze van Vandenboschmassage is vanzelfsprekend in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) welke in werking is getreden op 25-05-2018.

Persoonsgegevens 

Voor een goede behandeling en bedrijfsvoering is het noodzakelijk dat Vandenboschmassage gegevens van u vastlegt.
Tijdens de intake noteren wij uw voornaam, tussenvoegsel, achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres (dit zijn gewone persoonsgegevens).
Als u zich aanmeldt als nieuwe cliënt, wordt een intake gedaan en wordt er een cliënt dossier aangelegd. In uw cliënt dossier worden alleen gegevens opgeslagen die met uw behandeling te maken hebben en na uw expliciete toestemming (u ondertekent het “instemming formulier verwerking persoonsgegevens”).
Verwerking van bijzondere persoonsgegevens.
Vandenboschmassage kan gegevens met betrekking tot uw gezondheid verwerken, indien u deze aan ons verstrekt ter uitvoering van de dienstverlening. Vandenboschmassage gaat extra zorgvuldig om met deze privacy gevoelige gegevens en verwerkt deze alleen indien deze strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de dienstverlening.
Astrid van den Bosch heeft als eigenaar als enige toegang tot uw cliënt dossier en is gehouden aan een wettelijke geheimhoudingsplicht. 

Verstrekking aan derden 

Vandenboschmassage geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij géén verwerkers overeenkomst hebben afgesloten. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is en toegestaan is. 

Wij zullen alleen uw persoonsgegevens delen met andere partijen indien u ons hier schriftelijke toestemming voor geeft. 

Binnen de EU 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar), indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 

Wettelijk bepaalde bewaartermijn

Vandenboschmassage bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging  

Vandenboschmassage heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Rechten omtrent uw gegevens 

U heeft het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van de verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren (kopie van uw identiteitsbewijs) voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. 

Klachten of vragen

Als u vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of over deze privacyverklaring dan kunt u zich richten tot Vandenboschmassage, t.a.v. Astrid van den Bosch (functionaris gegevensbescherming, FG) via vandenboschmassage@gmail.com 

Mochten wij er samen niet uitkomen dan kunt u een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor onze privacy verklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website (www.vandenboschmassage.nl) worden gepubliceerd. De laatste wijziging heeft plaatsgevonden op 01-03-2023.

Contactgegevens

Vandenboschmassage

 Mw Astrid van den Bosch (eigenaar)  

E-mail: vandenboschmassage@gmail.com

Tel: 06-17547390

Nijmegen, maart 2023